Informacje o projekcie1. Definicje

Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie
Kandydat – osoba zgłaszająca się do udziału w projekcie
Organizator – GAPP S.A.
Mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które:
zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 mln. euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. euro,
Małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które:
zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 mln. euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln. euro,
Średnie przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które:
zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 mln. euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln. euro.                                                  
Duże przedsiębiorstwo– to przedsiębiorstwo, które:
zatrudnia więcej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 mln. euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln. euro.

Z kategorii Mikro i MŚP wyłączone są przedsiębiorstwa, których 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez jedno lub kilka przedsiębiorstw dużych lub organów państwowych.


2. Skąd finansowanie?

Projekt Czas na zmiany jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

przez
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A.
w Katowicach przy ul. Astrów 10

Projekt Czas na zmiany (WND-POKL.08.01.01-24-302/08) jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


3. Cele Projektu

Głównym celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez nabycie nowych bądź rozwój kompetencji  zawodowych, który to cel osiągnięty będzie poprzez realizację następujących celów szczegółowych: - zwiększenie mobilności zawodowej w zakresie dostosowywania kwalifikacji do potrzeb regionalnego rynku pracy,
- rozwijanie idei kształcenia przez całe życie
- zwiększanie poziomu adaptacyjności pracowników.


4. Do kogo adresowany jest Projekt?

Do 360 osób pracujących, zatrudnionych w przedsiębiorstwach na terenie województwa śląskiego, w tym do pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, którzy z własnej inicjatywy chcą nabyć, uzupełnić lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń z zakresu kadr i płac.


5. Co oferujemy uczestnikom Projektu?

- bezpłatne szkolenia z zakresu kadr i płac, w wymiarze 96 godzin lekcyjnych
- catering na zajęciach

- materiały szkoleniowe i piśmiennicze

- zwrot kosztów dojazdu

                     Regulamin  zwrotu kosztów dojazdu - plik do pobrania


6. Gdzie będzie realizowany Projekt ?

Projekt będziemy realizowany w siedzibie Wnioskodawcy:

40-045 Katowice, przy ulicy Astrów 10, parter, sala nr 10 i 2.


7. Czas trwania Projektu.

Projekt będzie realizowany przez 2 lata, w okresie  od 1 grudnia  2009 roku do 30 listopada 2011 roku.

W przeciągu  trwania projektu zrealizowane zostaną 24 szkolenia, każde z nich trwać będzie ok. 3 miesiące.

Łączny czas zajęć szkoleniowych przypadający na jednego uczestnika to 96 godzin szkoleniowych.

Szczegółowe terminy szkolenia będą podawane uczestnikom w pierwszym dniu szkolenia. Znajdują się również sekcji Strefa użytkownika.

 


Kontakt | GAPP S.A. | Informacje o projekcie | Copyright © 2009 GAPP. All rights reserved.